İhale daveti - Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği Anaokul binası inşaatı için firma ön seçim ilanı

1. İş sahibi : Türkiye’de Fransız Charles de Gaulle Lisesi tarafından temsil edilen Fransa Buyukelçiligi - AEFE (Yurtdışında Fransızca Eğitim Ajansı) TEK Yapı Kooperatifi, Kızılcaşar Mahallesi 1209. Sokak n° 10 İncek – Gölbaşı

2. İhale tipi : sınırlı işlemli, yapım işleri için kamu ihalesi

3. İşlerin yapılacağı yer : Ankara, Türkiye

4. İhalenin kısa tanımı :

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği – A.E.F.E., Ankara Fransa Büyükelçiliği bünyesinde bulunan okulun yeniden yapımı için bir inşaat ihalesi düzenlemeye karar vermiştir.

Projenin amacı, Paris Caddesi n° 70 Kavaklıdere Ankara adresinde bulunan ve yaklaşık 5.000 m² olan bir arazinin üstüne Fransızca eğitim verecek, 200 öğrencilik yeni bir anaokulu inşa etmektir. Yaklaşık 2.000 m² inşaat alanına sahip olan okul yapıları, kısmi bir bodrum katıyla
birlikte tek katlı olarak inşa edilecektir. Yapının taşıyıcı sistemi, lamine ahşaptır.

Mimari proje, sınıflar, idari mekânlar, bir kütüphane, bir okul yemekhanesiyle çok amaçlı bir salondan oluşmaktadır. Ayrıca, tuvaletler, teknik mekânlar, park yerleri, vs. gibi gerekli tüm
ek bina ve mekanları içermektedir.

Dış mekân düzenlemeleri, ağırlıklı olarak çevre çiti, oyun alanları, teneffüs avlularıyla yeşil alanların yapılmasını kapsamaktadır ve yaklaşık 3.000 m²’dir.

İhaleyi kazanan firma, inşaatı, seçilen aday şirketlere verilecek olan mimari ve mühendislik projelerine uygun olarak gerçekleştirecektir.

İnşaat işleri, okulun kullanılmakta olan alanına bitişik bir alanda yapılacaktır.

5. İhale uygulama usulü :

İhale, ön seçimli ihaledir. Sadece ön elemeyi geçen başvuru sahipleri, mali bir teklif vermek üzere davet edilecektir.

İhale, tüm inşaat işleri için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden tek bir yükleniciye (şirket, ortak girişim veya şirketler topluluğu) verilecektir. Bir tüzel kişi, sadece bir başvuru dosyası sunabilir.

Başvurular, dosyaların son teslim tarihinden itibaren 180 gün geçerli olacaktır.

6. Tahmini yapım takvimi :

- İnşaatın tahmini başlama tarihi: Şubat 2012 (inşaat ruhsatının alınmasına bağlı olarak).

- İnşaatın tahmini süresi : sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 ila 12 ay.

7. Katılım şartları :

Şirketler, hukuki durumları, iktisadi, mali ve teknik nitelik ve yeterliliklerine dair aşağıdaki belgeleri sunacaktır:

7.1. Firma yetkilisi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru mektubu,

7.2. Başvuru sahibinin, kayıtlı olduğu Ticaret veya Meslek Odasından alınmış oda kayıt belgesi; şirket imza sirküleri ve başvuru dosyasını imzalayan kişinin yetkili olduğunu gösterir vekâletname ve imza örneği,

7.3. Başvuru sahibinin, vergi ve SSK borcu olmadığını gösterir belgeler,

7.4. Son 3 yıla ait onaylı bilançolar, ayrıca başvuru sahibi tarafindan imzalanmış kayıtlı sermaye beyanı,

7.5. Adayın personel gücünü, yönetici personelin (idari ve teknik personeli ayrı ayrı belirterek), teknisyenlerin ve işçilerin sayısını ve deneyimini belirten ve başvuru sahibi tarafından imzalanan bir beyanname.

7.6. Son 6 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş en önemli işlerin, özellikle de taşıyıcı sistemi lamine ahşap olan yapıların listesi. Listede yapılan işlerin değeri, yapım tarihi ile kamu veya özel işverenlerin isimleri belirtilecektir. Liste, başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından
imzalanıp, listede belirtilen işlere ait iş bitirme belgeleri ve fotoğraflarla desteklenecektir. İş bitirme belgeleri, işlerin maddi değerini, yapım tarihini ve yerini gösterip, işin kurallarına göre yapılarak bitirildiğini de belirtecektir.

7.7. İhale konusu işe benzer işlerin yapımı için başvuru sahibinin sahip olduğu teknik imkanların (araç-gereç, malzeme ve teknik ekipman) ayrıntılı listesi. Liste, başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanacaktır.

7.8. Başvuru yaptığı hizmeti gerçekleştireceğine dair şirketin mesleki yetkinlik belgeleri veya kalite belgeleri. Eğer elektrik ve mekanik sistemler taşeron tarafından yapılacaksa, bu kısımları
gerçekleştirecek olan taşeronlar da, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 ve 7.8 maddelerinde belirtilen belgeleri sağlayacaktır. Taşeronlar, alternatifli olarak verilebilir.

8. Başvuruları eleme ve ihaleyi tahsis etme kriterleri :

Şirketler tarafından yapılan başvurular, sunmuş oldukları belgeler ışığında, bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

- İşbu ihale şartnamesinin hükümlerine uygun olmayan,

- Madde 7’de belirtilen belgeleri içermeyen,

- Yeterli mali, teknik ve mesleki yetkinliğe sahip olmayan, özellikle de taşıyıcı sistemi lamine ahşap olan yapılarla ilgili yeterli deneyimi olduğunu belgeleyemeyen fimaların başvuruları, yeterli sayılmayacaktır.
Başvuranlar arasından teklif vermek üzere en çok 8 (sekiz) firma seçilecektir.

9. Başvuru dosyalarının son kabul tarihi: 12 Kasım 2011 saat 10:00’a kadardır.

10. Başvuru ve teklif dosyalarında kullanılabilecek diller:
Fransızca veya Türkçe

11. Başvuru dosyalarını verme ve açma koşulları :

Talep edilen tüm belgeler iki nüsha kağıt ve 2 ayrı CD’ye kayıtlı elektronik belge (pdf) olmak üzere aşağıdaki adrese gönderilecektir:

Fransız Charles de Gaulle Lisesi
TEK Yapı Kooperatifi
Kızılcaşar Mahallesi
1209. Sokak n° 10
İncek – Gölbaşı – 06830 Ankara

Belgeler, kapalı bir zarfta bulunacaktır. Zarfın üzerinde aşağıdaki ibare yer alacaktır:

AÇMAYINIZ
İHALE DAVETİ
FRANSA’NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN
ANAOKULU BÖLÜMÜ İNŞAATI
FİRMA ÖNSEÇİMİ

Zarflar, bir komisyon tarafından, kapalı oturumda açılacaktır. Son başvuru tarihi olan 12 Kasım 2011 saat 10:00’dan sonra gelen zarflar, değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Ek bilgi :

Ek bilgilerin temin edilebileceği adresler :

İdari yönden

- Fransız Charles de Gaulle Lisesi
Sayın Yann Maille
TEK Yapı Kooperatifi
Kızılcaşar Mahallesi
1209. Sokak n° 10
İncek – Gölbaşı – 06830 Ankara
Tel : + 90 312 460 19 98 – Faks : + 90 312 460 19 97
E-mail : yann.maille@lcdgankara.gen.tr

Teknik yönden

- KOLEKTİF Mimarlık ve Yapı Hizmetleri Ltd. Şti.
Sayın Rasim Özveren
Abidin Daver Sokak 7/8 Çankaya-Ankara
Tel: + 90 312 438 00 74 Fax: +90 312 438 94 09
E-mail : rasim.ozveren@kolektif-ltd.com

13. İşbu ihale ilanını gönderme tarihi : 13 ekim 2011

Yayınlanma tarihi: 13/10/2011

Sayfa başına dönmek için